Prohlédněte si náš hotel Prohlédněte si náš hotel
Rádi by jste se podívali jak to u nás vypadá? Díky fotografiím a 360° virtuálním prohlídkám získáte dokonalou představu o našem hotelu.

Zobrazit galerii
On-line rezervace ubytování


Informace pro hosty a návštěvníkyInformace pro hotelové hosty

Předmětem Všeobecných obchodních podmínek společnosti Hotel Stará škola s.r.o je úprava objednání a přijetí nabídky zejm. ubytovacích a s nimi souvisejících služeb v Hotelu Stará škola (dále jen „VOP“).

Pro účely těchto VOP bude/budou

  • společnost Hotel Stará škola s. r. o. označována také jako „společnost“ či „poskytovatel“
  • Hotel Stará škola označován také jako „hotel“
  • za „objednatele“ označen jak klient individuální, tak osoba zajišťující služby pro třetí osoby
  • ubytovací a jiné služby a s nimi související služby označeny také jako „služby“
  • za uzavřenou smlouvu považováno písemné ujednání obsahující podstatné náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž je za písemnou formu považována také elektronická komunikace
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, označován jako „občanský zákoník“.

VOP tvoří nedílnou součást všech předsmluvních ujednání a uzavřených smluv týkajících se realizace zejm. ubytovacích, a s nimi souvisejících služeb společnosti, včetně standardizovaných smluv společnosti (např. smlouva o poskytování služeb).

V případě rozporu ustanovení smluv včetně standardizovaných smluv společnosti a ustanovení VOP mají ustanovení těchto smluv přednost před ustanoveními VOP.

VOP se stávají součástí předsmluvních ujednání okamžikem zahájení těchto jednání mezi společností a objednatelem
a součástí smluv okamžikem jejich uzavření.

Článek I.
Předsmluvní ujednání

1. Předsmluvní ujednání zahrnují objednání služeb, sjednávání jejich podmínek a potvrzení konečné objednávky ze strany společnosti.

2. Objednávky služeb musejí být činěny v písemné formě a musí z nich být zřejmé, kdo je činí a co je jejich předmětem (druh služeb, termíny, ceny apod.).

3. Podpisem objednávky, příp. potvrzením emailu, vyjadřuje společnost souhlas s poskytnutím objednaných služeb ve sjednaném rozsahu a ceně, a tímto okamžikem je smlouva uzavřena.

4. Budou-li objednatelem, příp. jím určenou osobou/zastupující osobou, objednány dodatečně další služby, které jsou uveřejněné spolu s ceníkem na internetových stránkách, prospektech, apod. jsou tyto služby účtované objednateli dle ceníku poskytovatele. Společnost se zavazuje učinit maximální úsilí pro poskytnutí dodatečně požadovaných služeb, avšak jejich poskytnutí negarantuje.

Článek II.
Povinnosti smluvních stran

1. Uzavřením smlouvy vzniká společnosti povinnost poskytnout objednateli služby ve smlouvě stanovené a objednateli povinnost tyto služby odebrat a uhradit společnosti sjednanou cenu.

Článek III.
Platební podmínky

1. Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele (např. internetové stránky, prospekty, apod.). Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v komunikaci s hostem - nabídka, objednávka pobyt, popřípadě voucher, opravňující hosta k čerpání služeb. Tyto vyjmenované i v elektronické formě.

2. Požaduje-li společnost zálohu na objednané služby, je objednatel povinen tuto zálohu společnosti řádně uhradit, tzn. ve výši a termínu splatnosti ve smlouvě uvedeném; úhradou zálohy se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet společnosti, není-li dohodnuto jinak. Nebude-li záloha objednatelem řádně uhrazena, vyhrazuje si společnost právo zrušit sjednanou rezervaci.

3. Objednatel se zavazuje uhradit daňový doklad (fakturu) ve lhůtě splatnosti v něm uvedeném.

4. Platba je považována za uskutečněnou v okamžiku, kdy je připsána na bankovní účet společnosti uvedený na daňovém dokladu (faktuře), není-li dohodnuto jinak.

5. V případě prodlení objednatele s úhradou platby za poskytnuté služby, má společnost právo požadovat po objednateli vedle zaplacení dlužné částky také úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti daňového dokladu (faktury) do jeho zaplacení.

6. Společnost si vyhrazuje právo použít kteroukoliv platbu objednatele k uhrazení její nejstarší pohledávky/nejstarších pohledávek, kterou/které má vůči objednateli po lhůtě splatnosti.

7. Společnost si vyhrazuje právo použít údaje platební karty poskytnuté klientem k předběžné autorizaci nebo platbě (při porušení smluvních podmínek).

Článek IV.
Storno podmínky

1. Stornem se vždy rozumí zrušení, odklad nebo úpravy potvrzené objednávky.

2. Objednatel je oprávněn stornovat objednávku kdykoli před příjezdem.

3. Storno je objednatel povinen uplatnit v písemné formě, a to na emailovou adresu hotelu recepce@staraskola.cz, nebo na emailovou adresu info@staraskola.cz

4. Stornuje-li objednatel objednané a potvrzené služby, je povinen zaplatit společnosti storno poplatky podle cenových podmínek dané rezervace; storno poplatky budou vypočítávány z ceny za stornované služby vč. DPH (dále jen „storno částka“), a to:

1. Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 21 dnů před ohlášeným příjezdem.
2. Při zrušení rezervace 20 – 14 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 25% z celkové ceny pobytu.
3. Při zrušení rezervace 13 – 7 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 35% z celkové ceny pobytu.
4. Při zrušení rezervace 6 – 2 dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu.
5. Při zrušení rezervace 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.
6. U objednatele, který je tvořen větší skupinu, mohou být sjednány individuální storno poplatky.

7. Storno poplatek bude objednateli vyúčtován daňovým dokladem (fakturou). Nebude-li storno poplatek řádně uhrazen, je objednatel povinen zaplatit společnosti vedle částky odpovídající storno poplatku též úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti storno poplatku do jeho zaplacení.

Článek V.
Reklamace služeb

1. Reklamaci služeb poskytnutých společností je objednatel povinen uplatnit v písemné formě u osoby, se kterou byly sjednávány podmínky smlouvy a není-li jí, u ředitele provozovny. Tato reklamace musí být uplatněna bezodkladně po zjištění nedostatků služeb, nejpozději však den následující po posledním dni, ve kterém byly objednateli předmětné služby poskytnuty. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

2. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:
Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

3. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

Článek VI.
Jurisdikce

1. Veškeré eventuální spory vzniklé v souvislosti s poskytováním služeb ze strany společnosti, včetně souvisejících služeb společnosti, se řídí českým právním řádem a budou řešeny u obecného soudu v místě sídla společnosti bez ohledu na sídlo/bydliště objednatele. Prioritou je řešit spory smírem.

Článek VII.
Vyšší moc

1. Není-li společnost či objednatel při veškerém svém úsilí schopna/schopen dostát sjednaným podmínkám v důsledku zásahu vyšší moci, má bez dalšího právo od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se strany jinak. Vyšší mocí se rozumí zejména válka, mobilizace, vnitřní nepokoje, konfiskace, stávka, výluka, poškození hotelu a jeho zařízení následkem živelných pohrom či při vnitřních nepokojích, vývozní a dovozní omezení, exploze, epidemie, nedostatek materiálu zapříčiněný z výše uvedených důvodů; v případě zásahu vyšší moci nejsou objednatel či společnost oprávněni uplatňovat vůči druhé smluvní straně žádné sankce či ekvivalentní nároky.

Článek VIII.
Závěrečné ustanovení

VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 30. 09. 2019Naše adresa

Hotel Stará škola
Sloup 30, 679 13 Sloup


Rezervace on-line

         


Moravský kras

Pohádka

Meetings

Velká dohoda


Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.